Obhliadka pred sezónou

22. máj 2023

Dňa 22.marce sme prešli

trasu Cykloželezničky pred zabezpečením sezónnej prevádzky od 1. apríla

Podľa Prevádzkového poriadku sa sezónna prevádzka s údržbou trasy začína 1.apríla. Keďže v tomto roku pôjde o prvý rok bežnej prevádzky po kolaudácii tejto líniovej stavby je dôležité sa na toto obdobie čo najlepšie pripraviť a zároveň nastaviť mechanizmy, ktoré čo najviac zabezpečia prevenciu i riešenie problémov na trase.

Na obhliadke v teréne sa zúčastnili zástupcovia mesta Prešov, Správy a údržby mestských komunikácií, obcí Dulová Ves, Kokošovce, spoločnosti Agroplus, súkromne hospodáriacich roľníkov, Lesov SR a Sigordskej spoločnosti.

Okrem závažnejších technických problémov, na odstránenie ktorých bude potrebné nájsť zdroje (zvýšenie počtu priepustov, vyspádovanie rigolov, výsadba stromov, dobudovanie odpočívadiel), je pre dobrý začiatok sezóny dôležité prečistiť rigoly a priepusty, zabezpečiť kosenie po dĺžke trasy, kontinuálne sa zbavovať náletových drevín a v časti IBV v Kokošovciach vybudovať oporný múr pod cyklocestou.

O monitoring trasy a informovanie o novinkách sa bude starať Sigordská spoločnosť, tak ako je uvedené v Prevádzkovom poriadku všetci cyklisti a užívatelia Cykloželezničky majú možnosť nahlasovať svoje podnety, návrhy a nápady na telefónne číslo: +421 905 200 766  alebo prostredníctvom tejto web stránky v sekcii napíšte nám

Poznámočka na záver:

Obhliadka sa realizovala čiastočne aj motorovými vozidlami, nie všetkým účastníkom dovoľovali pracovné povinnosti uskutočniť ju na bicykli, išlo o plánovanú obhliadku správcom trasy, preto privolanie Polície, ktorému predchádzali vulgárne vyjadrenia jedného z cyklistov – užívateľov, neboli na mieste. Všetci zúčastnení tam boli preto, aby sa aj dotyčnému pánovi na trase dobre jazdilo.

Cykloželeznička hovorí veľa aj o našej schopnosti tolerancie a dodržiavaní pravidiel. Nezabúdajte rešpektovať značenie a povolenú maximálnu rýchlosť v časti IBV v obci Kokošovce. Rešpektujte slabších a zraniteľnejších na trase. ĎAKUJEME.